Strategia

Iisalmen seurakunta


• kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen,
• tukee seurakuntalaisten kasvua ihmisenä ja kristittynä elämän eri vaiheissa
• rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

Iisalmen seurakunnan arvot

Iisalmen seurakunta sitoutuu kirkon arvoihin

Pyhän kunnioitus

 • Tunnustamme Pyhän kolmiyhteisen Jumalan; Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
 • Näemme Jumalan kuvan ja pyhyyden kaipauksen ihmisessä
 • Toimimme 10 käskyn pohjalta
 • Edistämme toimissamme lepopäivän pyhittämistä
 • Arvostamme kristillistä perinnettä ja viemme sitä eteenpäin

Vastuullisuus

 • Huolehdimme lähimmäisistämme lähellä ja kaukana
 • Varjelemme luomakuntaa
 • Käytämme kaikkia voimavaroja kohtuullisesti. Voimavaroilla tarkoitamme aineellisten voimavarojen lisäksi myös työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden resursseja.
 • Pidämme kiinni sovituista asioista

Oikeudenmukaisuus

 • Kohtelemme kaikkia samanarvoisesti ja edistämme ihmisten tasa-arvoisuutta. Tasa-arvoisuus toteutuu myös seurakunnan eri työmuotojen välillä
 • Puolustamme ja autamme heikkoja ja syrjäytyneitä
 • Toimimme ja ratkaisemme asiat tasapuolisesti, kaiken tarkastelun kestävästi

Totuudellisuus

 • Puhumme rohkeasti, tunnustuksemme mukaisesti kolmiyhteisestä Jumalasta
 • Puhumme asioista niiden oikeilla nimillä ja puutumme epäkohtiin emmekä lakaise niitä maton alle. Totuuden nimissä emme loukkaa toisiamme vaan toimimme toista kunnioittaen
 • Uskomme ja elämme niin kuin opetamme

Yhteinen näkymme, millainen haluamme olla

Iisalmen seurakunta on osallisuuden ja vastuullisuuden yhteisö, jonka toiminnassa on sekä hengellistä syvyyttä että inhimillistä lämpöä.

Tätä näkyä tavoittelemme seuraavin päämäärin

Hengellinen elämä vahvistuu

 • Seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja siinä huomioidaan eri kohde- ja ikäryhmät.
 • Puhumme selkeästi kristinuskon mukaisesti pyhästä ja armollisesta Jumalasta. Käytämme ymmärrettävää kieltä.
 • Ylläpidämme työntekijöiden yhteistä näkyä perustehtävän hoitamisesta ja siihen sitoutumisesta
 • Seurakunnassa on mahdollisuus vuorovaikutteiseen pohdintaan Raamatun sanan pohjalta.
 • Seurakunta on armon yhteisö, johon saa tulla sellaisena kuin on ilman erityisiä velvoitteita.

Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina

 • Tuemme ja rohkaisemme seurakuntalaisia kantamaan vastuuta lähimmäisen rakkauden toteutumisesta
 • Tavoitamme eri kohderyhmät heidän tarpeensa huomioon ottaen
 • Luovumme tarvittaessa vanhoista toimintatavoista ja tartumme rohkeasti uusiin haasteisiin sekä uusiin työn tekemisen välineisiin resurssiemme mukaisesti
 • Varaudumme vanhusväestön kasvuun

Kirkon jäsenyys vahvistuu

 • Kaikessa toiminnassa on selvästi esillä seurakunta hengellisenä yhteisönä
 • Etsimme keinot, joilla madaltaa seurakunnan toimintaan osallistumisen kynnystä
 • Ihmiset löytävät seurakunnasta mielekkäitä vastuunkantamisen paikkoja. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme toimintaa yhdessä.
 • Etsimme aktiivisesti yhteyttä niihin, joiden siteet seurakuntaan ovat heikot
 • Teemme työmme laadukkaasti ja kohtaamme ihmiset aidosti ja henkilökohtaisesti
 • Viestinnässä pidämme selkeästi esillä seurakuntaan kuulumisen edut
 • Tuemme kotien kasvatustyötä

Viemme viestiä

 • Pyrimme siihen, että evankeliumi tavoittaa kaikki asuinpaikasta ja erilaisista elämäntilanteista riippumatta. Näin viestintä edistää hengellistä kasvua. Tässä muistamme myös maailmanlaajan vastuumme.
 • Viestintämme on vuorovaikutuksellista
 • Olemme aktiivisesti mukana rovastikunnallisessa yhteistyössä
 • Korostamme, että jokainen työntekijä ja luottamushenkilö on sekä viestinviejä että tuoja
 • Pidämme seurakunnan viestintästrategian ajanmukaisena

Seurakunta työyhteisönä voi hyvin ja rakenteet palvelevat toimintaa

 • Toimimme yhteistyötä tehden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuemme hyvää me-henkeä. Työyhteisössä muistamme olevamme ihmisiä, jotka voivat myös epäonnistua tehtävissään.
 • Kiinnitämme huomiota työntekijöiden ja vapaaehtoisten jaksamiseen.
 • Seurakunta pitää huolta työntekijöistään sekä varustaa heidät tarvittavin tiedoin, taidoin ja työvälinein sekä toimitiloin.
 • Kehitämme niin esimies- kuin alaistaitojamme.
 • Työntekijöiden ja työalojen vastuujaot ovat selvät ja hallintorakenne kunnossa.
 • Seurakunta noudattaa laadittavaa henkilöstösuunnitelmaa.
 • Taloutta ja toimitiloja hoidetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.