Uutiset

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen päätöksiä 6/2015 (14.9.2015 klo 17.00–20.00)

23.9.2015 15.13

1)         Iisalmen seurakuntaneuvosto antoi lausuntonsa Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategiasta vuosille 2016–2020. Seurakuntaneuvosto teki yhtymän esittämään luonnokseen muutamia lisäyksiä.

2)         Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa tiedoksi Iisalmen seurakunnan 2. pääluvusta laaditun 1.1.–30.6.2015 puolivuotisraportin.

3)         Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki ehdotuksen yhteiselle kirkkoneuvostolle Iisalmen seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodeksi 2016. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeiden mukaan talousarvion lähtökohtana on, että raamibudjetti on vuoden 2015 talousarvio. Käytännössä se merkitsee, että vuoden 2016 talousarvio on edellisen vuoden tasolla. Jokaista seurakuntaa sitoo annettu raami. Seurakuntaneuvosto voi päättää, miten määrärahat jakautuvat eri tehtäväalueiden kesken omassa seurakunnassa Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan vuoden 2016 talousarvioehdotus perustuu annettuun raamiin. Sen yhteissumma on 1 879 234 euroa, joka ylittää raamin 5412 eurolla (raami 1 873 822 e). Raami on alentunut edelliseen vuoteen nähden 42 904 euroa. Lasku johtuu Kiel-maksun alentumisesta 28 prosentista 24 prosenttiin. Vuosien 2017–2018 raamit ovat vuoden 2016 tasolla. Henkilöstömenoissa vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Uusien virkojen tai toimien perustamista ei ehdoteta, koska Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on 309 905 euroa alijäämäinen ja vuoden 2016 talousarvioraamin alijäämä on 398 000 euroa. Ehdotus ei sisällä henkilöstömenojen leikkauksia. Palkkojen nousuksi on arvioitu 0,4 %. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk.
Talousarviossa on uusi menokohta (248 yhteinen vapaaehtoistoiminta). Siihen on koottu seurakunnan työmuotojen yhteisen vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja kulut. Varat on koottu työalaan lukuihin muilta työaloilta. Työalan perustaminen ei nosta menoja.
Iisalmen seurakunnan talousarvion laadinnassa on otettu huomioon toiminnalliset painopisteet, jotka seurakuntaneuvosto päätti edellisen talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Ne ovat perhetyö, kohtaaminen, vapaaehtoistoiminta ja jumalanpalveluselämän kehittäminen. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin on varattu 20 000 euroa.

4)         Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Iisalmen seurakunnan vuoden 2016 kehittämissuunnitelman hyväksymistä. Kehittämistoimiin on varattu 20 000 e, joka on 2 % vuoden 2015 vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta.
            
5)         Iisalmen seurakuntaneuvosto esitti lausuntonaan Iisalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelmasta vuosiksi 2016–2018 yhteiselle kirkkoneuvostolle sitä, että Iisalmen seurakunta tarvitsee toimintansa toteuttamiseksi kaikki työntekijäresurssit käyttöön, jotta se voi hoitaa perustehtävänsä. Iisalmen seurakunnan ei ole enää mahdollisuuksia jättää toimia tai virkoja täyttämättä. Jos henkilöstöä on supistettava, on se tehtävä tasapuolisesti yhtymän ja sen seurakuntien kesken. Tarvittaessa on tehtävä myös rakenteellisia (seurakuntarajoja koskevia) muutoksia, jotta tasapuolisuus seurakuntien kesken toteutuisi edellä mainitussa tapauksessa.
            
6)         Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelmat ajalle 1.10. – 31.12.2015 ja jumalanpalvelussuunnitelman 1.10.2015–31.1.2016.

7)         Seurakuntaneuvosto myönsi 2000 e avustusta Iisalmen Mielenterveystuki ry:lle.

8)         Seurakuntaneuvosto antoi jumalanpalvelustyöryhmän tehtäväksi laatia 1.4.2016 mennessä suunnitelma, jossa pohditaan jumalanpalveluselämän jatkokehittämistä, mm. jumalanpalveluksen alkamisajasta ja paikasta ja muista jumalanpalveluselämään liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja,
kirkkoherra Janne Bovellan, 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi

« Uutislistaukseen