Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakuntaneuvoston päätöksiä 2/2016 (29.3.2016)

4.4.2016 08.10


Kirpputorin kehittämishanke

Iisalmen seurakuntaneuvosto päätti, että Lähetyskirpun toiminnan kehittämiseksi aloitetaan määräaikainen kehittämishanke. Sen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää Lähetyskirpun toimintatavoitteet, jossa vapaaehtoistoiminnan, työharjoittelun, työkokeilun ja muut näihin liittyvät tavoitteet yhdistyvät toisiinsa modernilla tavalla. Tarjoamalla harjoittelupaikkoja työkokeilijoille tai harjoittelijoille seurakuntaa tarjoaa tehtävänsä mukaisesti tukeaan sitä tarvitsijoille ja kantaa osaltaan yhteiskunta vastuuta. Toinen tavoite hankkeella on löytää sellaiset luotettavat toimintatavat, jossa erilaisten toimijoiden (vapaaehtoiset ja harjoittelijat) tarpeet ja odotukset sekä Lähetyskirpun vaatimat toimintatavat yhdistyvät rakentavalla tavalla. Kolmas tavoite on viedä loppuun Kalustekirpun ja Lähetyskirpun yhdistäminen, joka on osin toteutettu nykyisessä kiinteistössä. Tähän liittyy kirpuissa myytävien tavaroiden hakemisen ja muun jatkokäsittelyn kehittäminen, jotta ne toimivat jatkossakin toivotulla tavalla.

Hankkeen kestoaika on 1.4.2016–30.11.2017. Hankkeen päättymisaika on rajattu nykyiseen määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Hankkeen toteuttamiseksi Lähetyskirppuun palkataan määräaikainen, osa-aikainen työntekijä, jonka työaika on 30 h viikossa. Palkkausmenot katetaan kirpputorin myyntituotosta. Iisalmen seurakunnan talousarviomäärärahoja palkkaukseen ei käytetä. Palkkauskulut ovat tämän hetkisen tiedon mukaan 18921 e vuodessa. Kirpputorin vuokramenot ovat 48264 euroa vuositasolla. Myös vuokrakulut katetaan lähetyskirpputorin tuotosta. Hankkeesta laaditaan loppuraportti, jonka perusteella päätetään erikseen, mihin suuntaan Lähetyskirpputoria lähetään kehittämään.
 
Kanttorien väliportaan johtamismalli

Seurakuntaneuvosto asetti toimikunnan valmistelemaan kanttorien siirtymistä väliportaan johtamismalliin. Samaan mallin siirryttiin muilla työaloilla vuosien 2004–2005 vaiheilla. Tällöin lapsityössä, nuorisotyössä ja diakoniatyössä väliportaan esimiehiksi nostettiin työalojen työntekijä. Aikaisemmin työalapappi oli toiminut väliportaan esimiehenä. Muutoksen syynä oli se, ettei papiston työaika riittänyt väliportaan esimiehen tehtävien hoitamiseen toivotulla tavalla. Myös papiston tehtäväkuvat ja koulutus olivat sellaisia, etteivät ne tukenee väliportaan esimiehen tehtävien hoitamista. Musiikkityössä ei tätä muutosta tehty. Seurakuntaan perustettiin A-kanttorin virka 2002, jonka tehtäviin osin kuuluu joitakin esimiehen tehtäviä, mutta hyvin rajoitetusti.  Samalla tarkistetaan kanttorien keskinäinen työnjako ottaen huomioon viimeisten vuosien muutokset ja mahdollinen yhden kanttorin eläkkeelle siirtyminen vuosina 2018-2019.

Kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antaminen muiden uskonnollisten yhteisöjen käyttöön

Seurakuntaneuvosto laati ohjeet, joita noudatetaan tilanteissa, joissa seurakunnan tiloja käytetään muiden kristillisten kirkkokuntien tai ei-kristillisten uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksiin.
1)      Iisalmen seurakunnan kappeleita ja muita tiloja voidaan antaa muiden kristillisen kirkkojen ja järjestöjen käyttöön kuten aikaisemminkin. Kappelissa luterilaiseen kirkkoon kuulumattomilta, muiden kristillisten seurakuntien jäseniltä on otettu vuokra tilan käytöstä. Jos kristillinen järjestö toimii luterilaisen kirkon sisällä, tilavuokria ei ole kerätty. Vuokratason määrittää Ylä-Savon seurakuntayhtymä.
2)      Iisalmen seurakunnan kappeleita ja muita tiloja voidaan käyttää muiden uskontojen ja uskonnottomien tilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa on noudatettava seuraavia periaatteita:

  • Tilojen lainaaminen perustuu kristilliseen vieraanvaraisuuteen ja on aina väliaikaista.
  • Etukäteen on syytä sopia väärinkäsitysten välttämiseksi, että tiloissa olevia kristillisiä symboleja ei peitetä tai poisteta;
  • Luterilaisen seurakunnan tiloissa järjestettävältä tilaisuudelta on voitava edellyttää, ettei se ole tähdätty luterilaisen kirkon julistusta ja työtä vastaan eikä sillä pyritä korvaamaan kirkollisia toimituksia luterilaisen jäsenten kohdalla.
  • Seurakunnan tilojen käytöstä peritään vuokraa samoilla perusteilla kuin kirkkoon kuulumattomilta.

3)      Iisalmen seurakunnan kirkoissa (Kustaa Aadolfin kirkko ja Pyhän Ristin kirkko) ei järjestetä muiden uskontojen tai uskonnottomien tilaisuuksia (esim. nimijäisiä)
 
Lausunnon antaminen Rantalan kerhotilasta ja pappilasta

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on päivittämässä kiinteistöstrategiaansa. Yhtymä pyysi Iisalmen seurakuntaneuvoston lausuntoa Rantapappilan kerhotilan tarpeellisuudesta.

Lausunnossaan Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa, että seurakunnallinen toiminta (lapsi- ja nuorisotyö sekä partio) tarvitsevat toimintatiloja Kirkonsalmen suunnalta, koska alueella asuu lapsi ja nuoria. Myös varastotilan tarve on merkittävä. Myös sähköautorata tarvitsee oman tilansa. 

Jos Rantalan kerhotila päätetään myydä, on siitä tehtävä lapsivaikutusarviointi. Samalla on kartoitettava, mistä tarvittavat korvaavat tilat saataisiin. Kokoontumistilojen on oltava riittävän suuret. Niiden tulee olla sellaisia, että ne ovat seurakunnan käytössä sopivina ajankohtina. Myös sijainnilla on merkitystä. Paras vaihtoehto olisi, että korvaavat kokoontumistilat olisivat nykyisen tilan läheisyydessä. Tilat voivat olla seurakuntayhtymän omistuksessa tai vuokratiloja. 

Nuorisotyö tarvitsee riittävät varastotilat leirivälineille ja muille varusteille. Näiden tilojen tulee olla sellaisia, että ne soveltuvat nykyiseen käyttöön ja tilat ovat riittävän suuret. Sähköautorata tarvitsee myös riittävät tilat. Niiden tulee olla pitkäaikaiset, koska radan muuttaminen ja siirtäminen eivät ole teknisesti yksinkertaisia tehtäviä. Tilat voivat olla seurakuntayhtymän omistuksessa tai vuokratiloja. Varastotilojen sijainti ei ole sidottu Rantalan pappilaan. Ne voivat olla myös muualla. Myös sähköautorata voilla myös muualla kuin Rantalassa, mutta ei silti kovin kaukana ydinkeskustan ulkopuolella. 

Iisalmen seurakuntaneuvosto ehdottaa Ylä-Savon seurakuntayhtymälle, että jos seurakuntayhtymä päättää myydä Rantalan kerhotilat, Rantalan pappila (jossa Martti Sallinen perheineen asuu) jätetään seurakuntayhtymän omistukseen. Rantalan pappilasta tehdään seurakunnallinen kokoontumistila. Sähköautoradalle ja tavaroille vuokrattaisiin riittävät tilat muualta sopivan matkan päästä Iisalmen keskustasta, jos Rantapappilan tiloja ei voi niihin hyödyntää.
 
Vokaation antaminen pastori Eeva-Maija Montolle

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää kutsun, vokaation pastori Eeva Maija Montolle Iisalmen seurakunnan määräaikaiseen 5. seurakuntapastorin virkaan, osa-aikaisena, 50 prosenttisena ajalle 2.5.-31.8.2016. Perusteena osa-aikaisuudelle on se, että Monto toimii samaan aikaan osa-aikaisena 50 prosenttisena vs. kappalaisena Vieremän seurakunnassa.

Lisätietoja, kirkkoherra Janne Bovellan, 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi