Strategia
 

Iisalmen seurakunta
 

• kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen,
• tukee seurakuntalaisten kasvua ihmisenä ja kristittynä elämän eri vaiheissa
• rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

Iisalmen seurakunnan arvot

Iisalmen seurakunta sitoutuu kirkon arvoihin:

Pyhän kunnioitus

 • Tunnustamme Pyhän kolmiyhteisen Jumalan; Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
 • Näemme Jumalan kuvan ja pyhyyden kaipauksen ihmisessä
 • Toimimme 10 käskyn pohjalta
 • Edistämme toimissamme lepopäivän pyhittämistä
 • Arvostamme kristillistä perinnettä ja viemme sitä eteenpäin


Vastuullisuus

 • Huolehdimme lähimmäisistämme lähellä ja kaukana
 • Varjelemme luomakuntaa
 • Käytämme kaikkia voimavaroja kohtuullisesti. Voimavaroilla tarkoitamme aineellisten voimavarojen lisäksi myös työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden resursseja.
 • Pidämme kiinni sovituista asioista


Oikeudenmukaisuus

 • Kohtelemme kaikkia samanarvoisesti ja edistämme ihmisten tasa-arvoisuutta. Tasa-arvoisuus toteutuu myös seurakunnan eri työmuotojen välillä
 • Puolustamme ja autamme heikkoja ja syrjäytyneitä
 • Toimimme ja ratkaisemme asiat tasapuolisesti, kaiken tarkastelun kestävästi


Totuudellisuus

 • Puhumme rohkeasti, tunnustuksemme mukaisesti kolmiyhteisestä Jumalasta
 • Puhumme asioista niiden oikeilla nimillä ja puutumme epäkohtiin emmekä lakaise niitä maton alle. Totuuden nimissä emme loukkaa toisiamme vaan toimimme toista kunnioittaen
 • Uskomme ja elämme niin kuin opetamme

 

Yhteinen näkymme, millainen haluamme olla: 
Iisalmen seurakunta on osallisuuden ja vastuullisuuden yhteisö, jonka toiminnassa on sekä hengellistä syvyyttä että inhimillistä lämpöä.


Tätä näkyä tavoittelemme seuraavin päämäärin

Hengellinen elämä vahvistuu

 • Seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja siinä huomioidaan eri kohde- ja ikäryhmät.
 • Puhumme selkeästi kristinuskon mukaisesti pyhästä ja armollisesta Jumalasta. Käytämme ymmärrettävää kieltä.
 • Ylläpidämme työntekijöiden yhteistä näkyä perustehtävän hoitamisesta ja siihen sitoutumisesta
 • Seurakunnassa on mahdollisuus vuorovaikutteiseen pohdintaan Raamatun sanan pohjalta.
 • Seurakunta on armon yhteisö, johon saa tulla sellaisena kuin on ilman erityisiä velvoitteita.


Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina

 • Tuemme ja rohkaisemme seurakuntalaisia kantamaan vastuuta lähimmäisen rakkauden toteutumisesta
 • Tavoitamme eri kohderyhmät heidän tarpeensa huomioon ottaen
 • Luovumme tarvittaessa vanhoista toimintatavoista ja tartumme rohkeasti uusiin haasteisiin sekä uusiin työn tekemisen välineisiin resurssiemme mukaisesti
 • Varaudumme vanhusväestön kasvuun


Kirkon jäsenyys vahvistuu

 • Kaikessa toiminnassa on selvästi esillä seurakunta hengellisenä yhteisönä
 • Etsimme keinot, joilla madaltaa seurakunnan toimintaan osallistumisen kynnystä
 • Ihmiset löytävät seurakunnasta mielekkäitä vastuunkantamisen paikkoja. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme toimintaa yhdessä.
 • Etsimme aktiivisesti yhteyttä niihin, joiden siteet seurakuntaan ovat heikot
 • Teemme työmme laadukkaasti ja kohtaamme ihmiset aidosti ja henkilökohtaisesti
 • Viestinnässä pidämme selkeästi esillä seurakuntaan kuulumisen edut
 • Tuemme kotien kasvatustyötä


Viemme viestiä

 • Pyrimme siihen, että evankeliumi tavoittaa kaikki asuinpaikasta ja erilaisista elämäntilanteista riippumatta. Näin viestintä edistää hengellistä kasvua. Tässä muistamme myös maailmanlaajan vastuumme.
 • Viestintämme on vuorovaikutuksellista
 • Olemme aktiivisesti mukana rovastikunnallisessa yhteistyössä
 • Korostamme, että jokainen työntekijä ja luottamushenkilö on sekä viestinviejä että tuoja
 • Pidämme seurakunnan viestintästrategian ajanmukaisena


Seurakunta työyhteisönä voi hyvin ja rakenteet palvelevat toimintaa

 • Toimimme yhteistyötä tehden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuemme hyvää me-henkeä. Työyhteisössä muistamme olevamme ihmisiä, jotka voivat myös epäonnistua tehtävissään.
 • Kiinnitämme huomiota työntekijöiden ja vapaaehtoisten jaksamiseen.
 • Seurakunta pitää huolta työntekijöistään sekä varustaa heidät tarvittavin tiedoin, taidoin ja työvälinein sekä toimitiloin.
 • Kehitämme niin esimies- kuin alaistaitojamme.
 • Työntekijöiden ja työalojen vastuujaot ovat selvät ja hallintorakenne kunnossa.
 • Seurakunta noudattaa laadittavaa henkilöstösuunnitelmaa.
 • Taloutta ja toimitiloja hoidetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.